Privacy verklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Wanneer je lid bent van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo, een abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, een reservering maakt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Vanzelfsprekend gaat Sport & Health club de Schaapskooi Venlo uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In deze privacyverklaring lichten wij nader toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Over deze verwerking wil Sport & Health club de Schaapskooi Venlo graag transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Omdat wij ons in een snel ontwikkelende omgeving opereren, is het van belang dat wij onze privacyverklaring met enige regelmaat blijven actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele verklaring is te allen tijde terug te vinden op onze website www.fit-xl.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sport & Health club de Schaapskooi Venlo verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon.

Persoonsgegevens van onze leden
Indien een persoon zich inschrijft bij Sport & Health club de Schaapskooi Venlo en een lidmaatschapsovereenkomst ondertekent worden door Sport & Health club de Schaapskooi Venlo zogenoemde gewone persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn in ieder geval je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en naam rekeninghouder. In het geval dat een inschrijving via een aangesloten werkgever gaat wordt ook de naam van de werkgever verwerkt. Bij het gebruik van onze diensten wordt aanvullende informatie verwerkt waaronder een foto, pasnummer, naam van abonnement, aantal bezoeken, reserveringen voor groepslessen en financiële status bij Sport & Health club de Schaapskooi Venlo. Indien gewenst verwerkt Sport & Health club de Schaapskooi Venlo aanvullende (wisselende) gegevens voor het opstellen van persoonlijke trainings-/voedingsschema’s waaronder lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, blessures, doelstellingen en gekozen voeding.

Gegevens van onze websitebezoekers
Op de website van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die een bezoeker zelf invult op onder meer de contactpagina zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en interesse.

Sport & Health club de Schaapskooi Venlo maakt gebruik van Google Analytics op haar website, waarvoor cookies geplaatst worden, om haar dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen van haar gebruikers. Informatie zoals locatiegegevens, activiteiten op de website, gebruikte internetbrowsers en devices worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google. Sport & Health club de Schaapskooi Venlo heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

Met welke doelen verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
Sport & Health club de Schaapskooi Venlo verwerkt jouw gegevens om haar fitness diensten aan te kunnen bieden. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang krijgt tot Sport & Health club de Schaapskooi Venlo, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen/abonnementsgelden.

Informeren
Sport & Health club de Schaapskooi Venlo verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over je reserveringen en af en toe een nieuwsbrief waarin de belangrijkste ontwerpen en/of wijzigingen kort aan bod komen. Je kunt je voor deze nieuwsbrief te allen tijde afmelden.

Contact
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per e-mail of via social media, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo zien dat er al eerder contact is geweest waardoor ze je sneller en beter kunnen helpen.

Website
Wanneer je de website van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo bezoekt worden er cookies geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes die ons vertellen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens analyseren wij zodat we onze website kunnen optimaliseren voor maximaal gebruiksgemak. Je kunt indien gewenst het gebruik van cookies uitschakelen in je internetbrowser.

Wettelijke verplichting
Sport & Health club de Schaapskooi Venlo kan op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie daar om verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Sport & Health club de Schaapskooi Venlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en gaat hier zorgvuldig mee om en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging/beschadiging, onbevoegde toegang of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking of ongewenste openbaarmaking. Dit doen wij door bijvoorbeeld iedere desktop en toepassing met gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo zijn in te zien. Daarnaast testen wij regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en houden we onze software up-to-date.

Gegevens die via het netwerk worden verstuurd verlopen te allen tijde via een versleutelde verbinding.

 

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Sport & Health club de Schaapskooi Venlo bewaart jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wanneer je een lidmaatschap van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo hebt, dan bewaren wij jouw gegevens tenminste voor de duur van de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt Sport & Health club de Schaapskooi Venlo gebruik van diensten van derden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Sport & Health club de Schaapskooi Venlo maakt gebruik van diensten van derde partijen voor de ledenadministratie, reserveringssysteem en incasseren van abonnementsgelden. Deze partijen zijn uitvoerig gescreend op het gebied van beveiliging en privacy en waarbij verwerkersovereenkomsten zijn getekend. De persoonsgegevens die Sport & Health club de Schaapskooi Venlo verstrekt aan derden zijn enkel en alleen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens die Sport & Health club de Schaapskooi Venlo voor je verwerkt?

Recht op inzage en rectificatie
Je hebt het recht om de gegevens die Sport & Health club de Schaapskooi Venlo van jou verwerkt in te zien. Sport & Health club de Schaapskooi Venlo zal, indien hierom wordt verzocht, een kopie overhandigen van alle gegevens die het van jou verwerkt. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en/of te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken en verkrijgen in het geval dat je gegevens niet juist zijn of wanneer je vindt dat de verwerking onrechtmatig is en dat je in plaats van het wissen van de data vraagt om een beperking. Sport & Health club de Schaapskooi Venlo heeft dan de tijd om de gegevens aan te passen en zal in die periode geen verdere verwerking uitvoeren. Je verzoekt als het ware de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te stoppen in afwachting van verdere stappen in de toekomst.

Recht op bezwaar
Je hebt recht op het maken van bezwaar op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Sport & Health club de Schaapskooi Venlo die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sport & Health club de Schaapskooi Venlo of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Ook mag je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens wanneer die betrekking heeft op direct marketing.

Overdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Je kunt hiervoor een kopie van je persoonsgegevens opvragen welke Sport & Health club de Schaapskooi Venlo in een door machines leesbaar formaat zal aanleveren. Voorbeelden van dit gestructureerde, gangbare en interoperabele formaat zouden kunnen zijn csv, xml of json. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. Na het ontvangen van deze gegevens ben je zelf verantwoordelijk voor de beveiliging ervan.

Recht op vergetelheid
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te wissen. Sport & Health club de Schaapskooi Venlo zal dit verzoek honoreren in het geval dat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, stuur je verzoek dan per e-mail naar privacy@shcschaapskooi.nl.

Lid worden?

Schrijf je nu in en maak gebruik van de faciliteiten bij onze Sport & Health Club!