Algemene Voorwaarden

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen u en een Sport & Health club de Schaapskooi vestiging worden gesloten.

 1. Lidmaatschap a. Het lidmaatschap gaat in per startdatum voor de duur van het aantal kalendermaanden vanaf de 1ste van de volgende maand zoals op de voorkant van het contract aangegeven. b. Indien er eerder gestart wordt met sporten dan de eerste van de maand, dan worden de kosten voor de tussenliggende periode pro rato berekend. c. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de aangegeven duur en prijs. d. Leden dienen zich te houden aan de geldende huisreglementen van Sport & Health club de Schaapskooi zoals deze vermeld. e. Alle administratieve wijzigingen (zoals huisadres, e-mail adres, rekeningnummer e.d.) dienen bij de administratie bekend te zijn. f. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Upgrades Upgrades bovenop een abonnement worden aangegaan voor minimaal 6 maanden, daarna kunnen ze per maand opgezegd worden.
 3. Aanbiedingen en acties a. Er kan alleen van speciale aanbiedingen en acties genoten worden indien er geen eerdere overeenkomst actief is geweest in een periode van zes maanden voorafgaand aan de getekende overeenkomst b. Sport & Health club de Schaapskooi behoudt zich het recht om onterecht genoten kortingen met terugwerkende kracht, en ondanks eventuele schriftelijke aantekeningen op de overeenkomst, alsnog te incasseren, wanneer achteraf blijkt dat er niet is voldaan aan artikel 3 sub. a.
 4. Betalingscondities a. Zowel de administratiekosten als de pro rato kosten dienen na ondertekening van de overeenkomst, middels pinbetaling of SEPA machtiging, bij de receptie van Sport & Health club de Schaapskooi te worden voldaan. b. De lidmaatschapsgelden worden maandelijks aan het eind van de maand, vooraf, geïncasseerd, c. Middels ondertekening van het contract geeft het lid een volmacht aan Sport & Health club de Schaapskooi tot het automatisch incasseren van de maandelijkse investering. Indien directe betaling van de éénmalige kosten, zie artikel 4 sub. a, niet mogelijk is, geldt de gegeven volmacht tevens voor deze kosten. d. Wanneer een incasso niet uitgevoerd kan worden, is Sport & Health club de Schaapskooi gemachtigd een bedrag van € 4,95 te incasseren om de incasso nogmaals te laten plaatsvinden. e. Wanneer u niet voldoet aan uw maandelijkse betalingsverplichting is Sport & Health club de Schaapskooi gemachtigd tot het uit handen geven van haar vorderingen op het lid. De kosten die hiervoor gemaakt dienen te worden, alsmede de alle daaraan verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente komen geheel voor uw rekening. f. Bij het in gebreke blijven van de betaling van uw maandelijkse investering van twee achtereenvolgende maanden, wordt het volledige openstaande contractbedrag in 1 keer opeisbaar. g. Sport & Health club de Schaapskooi is bevoegd jaarlijks, een prijsverhoging van maximaal 5% op lopende contracten door te voeren.
 5. Bevriezing lidmaatschap a. Een lidmaatschap kan bij uitzondering, binnen 1 contractjaar, voor maximaal een periode van 6 maanden bevroren worden indien het lid niet in staat is om te sporten door het gevolg van ziekte, blessure, operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan één maand. b. Om in aanmerking te komen voor een bevriezing moet een medische verklaring worden overlegd. c. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezing. d. Tijdens de bevriezing van het lidmaatschap kan er geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en vervalt het recht op eventuele kortingen. e. Een bevriezing van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht ingaan.
 6. Pasje a. U kunt, na ondertekening van de overeenkomst, na maximaal 1 week uw pasje afhalen bij de receptie van Sport & Health club de Schaapskooi. b. De magneetkaart blijft eigendom van Sport & Health club de Schaapskooi. c. Het pasje is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. d. Bij verlies, diefstal of beschadiging van het pasje worden er kosten in rekening gebracht. e. Zonder pasje is toegang tot het centrum niet mogelijk.
 7. Openingstijden en Lesrooster a. De openingstijden en (les)roosters worden door Sport & Health club de Schaapskooi vastgesteld. b. Sport & Health club de Schaapskooi is bevoegd de openingstijden van de faciliteiten van het centrum tijdelijk of blijvend te wijzigingen en het centrum geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit leidt niet tot restitutie van de maandelijkse investering. c. Sport & Health club de Schaapskooi behoudt zich het recht om daluren en (les)roosters aan te passen of te besluiten lessen niet door te laten gaan zonder dat hier restitutie van de maandelijkse investering tegenover staat.
 8. Opzeggen lidmaatschap a. Het lidmaatschap kan alleen vroegtijdig beëindigd worden in geval van verhuizing, verder dan 20 KM van de vestiging vandaan daar waar het lidmaatschap is afgesloten. b. Voor opzegging op basis van het in artikel 8 sub. a genoemde, is het overleggen van een verhuisbewijs (officieel document van inschrijving gemeente van uw nieuwe woonplaats) noodzakelijk. c. Opzeggen is uitsluitend mogelijk via een opzegformulier te verkrijgen aan de balie van de vestiging. Alleen volledig ingevulde opzegformulieren worden in behandeling genomen. d. Om de goede ontvangst van de opzegging te waarborgen, wordt u geadviseerd een getekende brief per aangetekende post te versturen of persoonlijk in te leveren bij de balie. e. Zodra wij uw opzegging hebben verwerkt, ontvangt u hiervan een e-mailbericht ter bevestiging. De verwerking vindt plaats voor iedere 25e van de maand. De einddatum in deze e-mail is bindend. f. Opzeggen dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het eind van de contractperiode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde maandelijkse investering aan Sport & Health club de Schaapskooi te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. g. In geval van een vervolg voor onbepaalde tijd, geldt 1 kalendermaand opzegtermijn. h. Bij vroegtijdige opzegging van het lidmaatschap is Sport & Health club de Schaapskooi, gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende maandelijkse investering. i. Tussentijds beëindigen is m.u.v. het in artikel 8 sub. a gestelde, niet mogelijk.
 9. Aansprakelijkheid a. Sport & Health club de Schaapskooi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades in welke vorm (os. persoonlijk letsel, diefstal, ongeval, beschadiging of het zoekraken van eigendommen), van welke aard en door welke oorzaak dan ook. b. Het management behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden leden de toegang tot het centrum te ontzeggen of een lidmaatschap te beëindigen. c. Op alle door Sport & Health club de Schaapskooi gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 10. Overmacht a. Sport & Health club de Schaapskooi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sport & Health club de Schaapskooi geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Sport & Health club de Schaapskooi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekten van niet-tijdig te vervangen trainers en personeel, epidemieën, natuurrampen, werkstakingen op het kantoor van Sport & Health club de Schaapskooi of elders en overmacht bij derden van wie Sport & Health club de Schaapskooi op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. b. In geval van sluiting, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van faciliteiten als gevolg van overmacht is Sport & Health club de Schaapskooi is niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
 11. Bescherming persoonsgegevens a. Sport & Health club de Schaapskooi verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Verwezen wordt naar de privacyverklaring gepubliceerd op de website www.shcschaapskooi.nl.
 12. Toepasselijkheid a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Sport & Health club de Schaapskooi en u zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. b. Het accepteren van een aanbieding van en/of het aangaan van een overeenkomst met Sport & Health club de Schaapskooi houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaardt. Het gebruik van de faciliteiten is zonder aanvaarding niet toegestaan. c. Sport & Health club de Schaapskooi behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de website www.shcschaapskooi.nl.

Lid worden?

Schrijf je nu in en maak gebruik van de faciliteiten bij onze Sport & Health Club!